Plato – Cratylus, excerpt original greek

Plato. Platonis Opera, ed. John Burnet. Oxford University Press. 1903.

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0171%3Atext%3DCrat.%3Asection%3D388c

[383α]

Ἑρμογένης
βούλει οὖν καὶ Σωκράτει τῷδε ἀνακοινωσώμεθα τὸν λόγον;

Κρατύλος
εἴ σοι δοκεῖ.

Βούλομαι will, wish, be willing

οὖν certainly, in fact

ὅδε τῷδε this

ἀνακοινόω communicate, impart,

λόγος λόγον computation, reckoning
Act.Ap.10.29; κατὰ λόγον ἂν ἠνεσχόμην ὑμῶν reason would that . . , ib.18.14;

[388α]

Ἑρμογένης Ermogenhs
ἔστι ταῦτα.

Σωκράτης Swkraths
τί δὲ ἦν ἐκεῖνο ᾧ ἔδει τρυπᾶν;
τρυπᾶν
τρύπη, a hole
τρυπάω bore, pierce through,
τρύπανον.

Ἑρμογένης
τρύπανον.

Σωκράτης
τί δὲ ᾧ κερκίζειν;

κερκίζω separate the web with the

Ἑρμογένης
κερκίς.

kερκίς weaver’s shuttle

Σωκράτης
τί δὲ ᾧ ὀνομάζειν;

Ἑρμογένης
ὄνομα.

Σωκράτης
εὖ λέγεις. ὄργανον ἄρα τί ἐστι καὶ τὸ ὄνομα.

Ἑρμογένης
πάνυ γε.

Σωκράτης
εἰ οὖν ἐγὼ ἐροίμην ‘τί ἦν ὄργανον ἡ κερκίς;’ οὐχ ᾧ κερκίζομεν;

Ἑρμογένης
ναί.

[388β]

Σωκράτης
κερκίζοντες δὲ τί δρῶμεν; οὐ τὴν κρόκην καὶ τοὺς στήμονας συγκεχυμένους διακρίνομεν;

Ἑρμογένης
ναί.

Σωκράτης
οὐκοῦν καὶ περὶ τρυπάνου ἕξεις οὕτως εἰπεῖν καὶ περὶ τῶν ἄλλων;

Ἑρμογένης
πάνυ γε.

Σωκράτης
ἔχεις δὴ καὶ περὶ ὀνόματος οὕτως εἰπεῖν; ὀργάνῳ ὄντι τῷ ὀνόματι ὀνομάζοντες τί ποιοῦμεν;

Ἑρμογένης
οὐκ ἔχω λέγειν.

Σωκράτης
ἆρ᾽ οὐ διδάσκομέν τι ἀλλήλους καὶ τὰ πράγματα διακρίνομεν ᾗ ἔχει;

Ἑρμογένης
πάνυ γε.
πάνυ, altogether
γε, at least, at any rate

Σωκράτης
ὄνομα ἄρα διδασκαλικόν τί ἐστιν ὄργανον καὶ

[388ξ] διακριτικὸν τῆς οὐσίας ὥσπερ κερκὶς ὑφάσματος.

ὥσπερ like as, even as,

Ἑρμογένης
ναί.

Σωκράτης
ὑφαντικὸν δέ γε ἡ κερκίς;

Ἑρμογένης
πῶς δ᾽ οὔ;

Σωκράτης
ὑφαντικὸς μὲν ἄρα κερκίδι καλῶς χρήσεται, καλῶς δ᾽ ἐστὶν ὑφαντικῶς: διδασκαλικὸς δὲ ὀνόματι, καλῶς δ᾽ ἐστὶ διδασκαλικῶς.

Ἑρμογένης
ναί.

Σωκράτης
τῷ τίνος οὖν ἔργῳ ὁ ὑφάντης καλῶς χρήσεται ὅταν τῇ κερκίδι χρῆται;

Ἑρμογένης
τῷ τοῦ τέκτονος.

Σωκράτης
πᾶς δὲ τέκτων ἢ ὁ τὴν τέχνην ἔχων;

Ἑρμογένης
ὁ τὴν τέχνην.

388δ]

Σωκράτης
τῷ τίνος δὲ ἔργῳ ὁ τρυπητὴς καλῶς χρήσεται ὅταν τῷ τρυπάνῳ χρῆται;

Ἑρμογένης
τῷ τοῦ χαλκέως.
χάλκεος of copper

Σωκράτης
ἆρ᾽ οὖν πᾶς χαλκεὺς ἢ ὁ τὴν τέχνην ἔχων;
τέχνη art, skill, cunning of hand
ἔχω check

Ἑρμογένης
ὁ τὴν τέχνην.

Σωκράτης
εἶεν. τῷ δὲ τίνος ἔργῳ ὁ διδασκαλικὸς χρήσεται ὅταν τῷ ὀνόματι χρῆται;

Ἑρμογένης
οὐδὲ τοῦτ᾽ ἔχω.

οὐδέ but not

Σωκράτης
οὐδὲ τοῦτό γ᾽ ἔχεις εἰπεῖν, τίς παραδίδωσιν ἡμῖν τὰ ὀνόματα οἷς χρώμεθα;
παραδίδωμι give, hand over to another, transmit

Ἑρμογένης
οὐ δῆτα.

Σωκράτης
ἆρ᾽ οὐχὶ ὁ νόμος δοκεῖ σοι εἶναι ὁ παραδιδοὺς αὐτά;
3. [select] to seem good, Lat. placere, εἰ δοκεῖ σοι ταῦτα id=Aesch.
παραδίδωμι give, hand over to another, transmit

Ἑρμογένης
ἔοικεν.

ἔοικα as,

[388ε]

Σωκράτης
νομοθέτου ἄρα ἔργῳ χρήσεται ὁ διδασκαλικὸς ὅταν ὀνόματι χρῆται;
νομοθέτης lawgiver,

Ἑρμογένης
δοκεῖ μοι.

Σωκράτης
νομοθέτης δέ σοι δοκεῖ πᾶς εἶναι ἀνὴρ ἢ ὁ τὴν τέχνην ἔχων;
νομοθέτης lawgiver,

Ἑρμογένης
ὁ τὴν τέχνην.

Σωκράτης
οὐκ ἄρα παντὸς ἀνδρός, ὦ Ἑρμόγενες, ὄνομα θέσθαι

but ἀ. alone always means a man in the prime of life, esp. warrior, “ἀ. ἕλεν ἄνδρα” Il.15.328; so “ἀ. ἀντ᾽ ἀνδρὸς ἐλύθησαν” Th.2.103;

b. [select] to lay down one’s arms, surrender, Xen.; so, πόλεμον θέσθαι to settle, end it, Thuc.

III. [select] neut. sg. τὸ πᾶν the whole, one’s all, περὶ τοῦ παντὸς δρόμον θέειν id=Hdt.; τοῦ π. ἐλλείπειν Aesch.: — τὸ πᾶν as adv., on the whole, altogether,

[389α] ἐστὶν ἀλλά τινος ὀνοματουργοῦ: οὗτος δ᾽ ἐστίν, ὡς ἔοικεν, ὁ νομοθέτης, ὃς δὴ τῶν δημιουργῶν σπανιώτατος ἐν ἀνθρώποις γίγνεται.

Ἑρμογένης
ἔοικεν.

Σωκράτης
ἴθι δή, ἐπίσκεψαι ποῖ βλέπων ὁ νομοθέτης τὰ ὀνόματα τίθεται: ἐκ τῶν ἔμπροσθεν δὲ ἀνάσκεψαι. ποῖ βλέπων ὁ τέκτων τὴν κερκίδα ποιεῖ; ἆρ᾽ οὐ πρὸς τοιοῦτόν τι ὃ ἐπεφύκει κερκίζειν;

Ἑρμογένης
πάνυ γε.

ἐπισκοπέω 1 2 3 4
1. to look upon or at, inspect, observe, examine, regard, Hdt., Eur.: to watch over, of tutelary gods, Soph., Eur.
2. to visit, Soph., Xen., etc.:—Pass., εὐνὴν ὀνείροις οὐκ ἐπισκοπουμένην visited not by dreams, i. e. sleepless, Aesch.
3. of a general, to inspect, review, Xen.
4. to consider, reflect, Soph., Xen.:—Mid. to examine with oneself, meditate, Plat.

III. [select] to make, work, execute, Lat. ponere, of an artist, ἐν δ᾽ ἐτίθει νεῖον Il.

[389β]

Σωκράτης
τί δέ; ἂν καταγῇ αὐτῷ ἡ κερκὶς ποιοῦντι, πότερον πάλιν ποιήσει ἄλλην πρὸς τὴν κατεαγυῖαν βλέπων, ἢ πρὸς ἐκεῖνο τὸ εἶδος πρὸς ὅπερ καὶ ἣν κατέαξεν ἐποίει;

Ἑρμογένης
πρὸς ἐκεῖνο, ἔμοιγε δοκεῖ.

Σωκράτης
οὐκοῦν ἐκεῖνο δικαιότατ᾽ ἂν αὐτὸ ὃ ἔστιν κερκὶς καλέσαιμεν;

Ἑρμογένης
ἔμοιγε δοκεῖ.

Σωκράτης
οὐκοῦν ἐπειδὰν δέῃ λεπτῷ ἱματίῳ ἢ παχεῖ ἢ λινῷ ἢ ἐρεῷ ἢ ὁποιῳοῦν τινι κερκίδα ποιεῖν, πάσας μὲν δεῖ τὸ τῆς κερκίδος ἔχειν εἶδος, οἵα δ᾽ ἑκάστῳ καλλίστη ἐπεφύκει,

οὔκουν certainly not, at any rate . . not ἐπειδάν whenever,
λεπτόν a very small coin, a mite ἱμάτιον a piece of dress
πάχος thickness λίνεος of flax, linen
ἐρεοῦς of wool, woollen, ὁποῖος of what sort
ποιέω make ἔχω check
εἶδος that which is seen: form, shape οἷος such as, of what sort,
ἕκαστος each, καλός beautiful, beauteous, fair
B. [select] Degrees of comp.: comp. καλλίων (short ι) ον, Sup. κάλλιστος, η, ον, Hom., etc.
2. [select] of men, to be begotten or born, most often in aor2 and perf., ὁ λωφήσων οὐ πέφυκέ πω he that shall abate it is not yet born, Aesch.; μὴ φῦναι νικᾶι not to have been born were best, Soph.:—c. gen., φῦναι or πεφυκέναι τινός to be born or descended from any one, Aesch., etc.; ἀπό τινος Soph., etc.

οργον
———-

δέ but

διακριτικός, piercing, penetrating

ἔστι, he is no more

ἢ . . ἤ either . . or, “ἢ νῦν δηθύνοντ᾽ ἢ ὕστερον αὖτις ἰόντα” Il.1.27, cf. 151, 5.484, etc

καί, and
ὄργανον instrument, implement, tool, for making
ὄνομα, name
πᾶς all

τέχνη art, skill, cunning of hand

τίς, who? which?
τέκτων worker in wood, carpenter, joiner
τρυπητής borer

ὑφαντικός skilled in weaving

ὕφασμα woven robe, web,
ἐξευρίσκω find out, discover,

,

Plato. Platonis Opera, ed. John Burnet. Oxford University Press. 1903.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s